เอกสารดาวน์โหลด


 ประกันคุณภาพ ( 74 )   การจัดการความรู้ ( 35 )   บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ( 30 )


จำนวนข้อมูล 72 รายการ    

หน้า : 1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร“Thammasat Assessment Process” ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2560 ณ โรงแรม
วันที่ 23 ธันวาคม 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

รายงานตัวบ่งชี้ผลลัพธ์จากการสัมมนา วันที่ 5 และ 7 ตุลาคม 2559
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

คู่มือตัวบ่งชี้คุณภาพระดับสำนัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2558
วันที่ 22 มิถุนายน 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

คู่มือตัวบ่งชี้คุณภาพระดับสถาบันวิจัย ปีการศึกษา 2558
วันที่ 22 มิถุนายน 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

สรุปโครงการอบรม เรื่อง การจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) สำหรับผู้บริหาร 9 - ก.พ. - 2559
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

คู่มือตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 ฉบับแก้ไขสกอ.1.4
วันที่ 03 พฤษภาคม 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

เอกสารแบบฟอร์มวิเคราะห์ตนเอง ในวันอบรมวันที่ 8 เมษายน 2559
วันที่ 12 เมษายน 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด