เอกสารดาวน์โหลด


 ประกันคุณภาพ ( 74 )   การจัดการความรู้ ( 35 )   บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ( 30 )


จำนวนข้อมูล 72 รายการ    

หน้า : 1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  
เอกสารประกอบอบรมเรื่อง การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ วันที่ 8 เมษายน 2559
วันที่ 12 เมษายน 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องเกณฑ์ EdPEx วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2559
วันที่ 11 เมษายน 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

คู่มือ EdPEx เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561
วันที่ 01 เมษายน 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

เอกสารโครงการ เรื่อง การจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) สำหรับผู้บริหาร 9 - ก.พ. - 2559
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558-2560
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

การค้นหาจำนวนงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
วันที่ 29 มกราคม 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบโครงการสัมมนา เรื่อง “ประเมินและพัฒนาหลักสูตรด้วย AUN-QA ดีกว่าไหม?”
วันที่ 07 มกราคม 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด