เอกสารดาวน์โหลด


   ประกันคุณภาพ ( 74 )   การจัดการความรู้ ( 35 ) บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ( 30 )


จำนวนข้อมูล 30 รายการ    

หน้า : [1]  2  3  4  5  
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ 14 มิถุนายน 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน : การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน
วันที่ 19 เมษายน 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ 26 ตุลาคม 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน : การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายในรอบส
วันที่ 21 กันยายน 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

ระดับฝ่าย : การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายในรอบสิ้นสุด 9 เด
วันที่ 02 กรกฎาคม 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับนักวิชาการและผู้ใช้บัณฑิต ในร
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด