ข่าวประชาสัมพันธ์


สอบถามความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนา มธ. สู่ความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมตอบแบบสอบถามความสนใจที่มีต่อกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
แบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพบริการ
ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพบริการ กลุ่มสำนักงานให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 7 กันยายน 2560
เอกสารประกอบการอบรม
ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าใจคน เข้าใจงาน พาธรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ" สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้เลยค่ะ และมาพบกับการอบรมจากท่านวิทยากร ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล (ผอ.สวทช.) ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 นะคะ
แบบฟอร์ม กระบวนการปฏิบัติงาน (SOP) ของสำนักงานอธิการบดี
เอกสารประกอบการอบรม: มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx : หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ วันที่ 19 ม.ค. 2560
ผู้เข้าร่วมโครงการ "มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx : หมวด 3 นักศึกษาและผู้รับบริการ และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ" ในวันที่ 19 มกราคม 2560 นี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้เลยค่ะ