ดูภาพขนาดใหญ่
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
ดูภาพขนาดใหญ่
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูภาพขนาดใหญ่
การนำเสนอผลงานวิชาการงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ ครบรอบปีที่ 61
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย ในการประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558